CU-AAT

Showing 1-2 of 2 results

CU-Package

(0 review)
1
student
0
฿5,400.00 ฿4,900.00

คอร์สนี้ Wrap-up นี้ จะสรุปการทำข้อสอบ และเทคนิคแบบเน้นๆ ทุก skill ใครกำลังจะสอบ และมีระยะเวลาเตรียมตัวสั้น(มากๆ) แนะนำคอร์สนี้

฿5,400.00 ฿4,900.00

*New course 2021* CU-AAT Verbal Wrap-up

(0 review)
1
student
0
฿3,000.00

ใครกำลังจะสอบ CU-AAT Verbal และมีระยะเวลาเตรียมตัวสั้น(มากๆ) แนะนำคอร์สนี้

฿3,000.00