CU-TEP

Showing 1-2 of 2 results

CU-Package

(0 review)
1
student
0
฿5,400.00 ฿4,900.00

คอร์สนี้ Wrap-up นี้ จะสรุปการทำข้อสอบ และเทคนิคแบบเน้นๆ ทุก skill ใครกำลังจะสอบ และมีระยะเวลาเตรียมตัวสั้น(มากๆ) แนะนำคอร์สนี้

฿5,400.00 ฿4,900.00

CU-TEP Wrap-up

(0 review)
59
students
0
฿2,400.00

คอร์สนี้ Wrap-up นี้ จะสรุปการทำข้อสอบ และเทคนิคแบบเน้นๆ ทุก skill ภายใน 7 ชั่วโมง 32 นาทีใครกำลังจะสอบ และมีระยะเวลาเตรียมตัวสั้น(มากๆ) แนะนำคอร์สนี้

฿2,400.00